Шетелдік талапкерлерге

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы600 бұйрығымен бекітілген «Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларынан» үзінді

1. Жалпы ережелер

1. Осы Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары (бұдан әрі – Үлгілік қағидалар) «Білім туралы»2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 5-бабының 11) тармақшасына сәйкес әзірленген және жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау тәртібін анықтайды.

2. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарына (бұдан әрі – ЖЖОКБҰ) адамдарды қабылдау республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоғары білімнің білім беру грантын тағайындау, сондай-ақ білім алушылардың өз қаражаты мен басқа да көздер есебінен оқуға ақы төлеуі арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына қабылдау рәсімі

3. ЖЖОКБҰ-ға жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар адамдар қабылданады.

7. Шетел азаматтарын білім беру гранты негізінде бөлінген квота бойынша мемлекетаралық келісімдер негізінде құрылған халықаралық ЖЖОКБҰ-ларға қабылдауды ЖЖОКБҰ дербес жүзеге асырады.

Шетел азаматтарын ақылы негізде ЖЖОКБҰ-ға қабылдау ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиялары өткізетін әңгімелесу нәтижелері бойынша күнтізбелік жыл ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте шетел азаматтарын қабылдау академиялық күнтізбеге сәйкес келесі академиялық кезеңнің басталуына дейін 5 (бес) күн бұрын жүзеге асырылады.

3-тарау. ЖЖОКБҰ-ға қабылдау тәртібі

33. Түсушілерді ЖЖОКБҰ-ның студенттері қатарына қабылдау ЖЖОКБҰ-ның басшысының немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның бұйрығымен ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиялары күнтізбелік жылғы 10 - 25 тамыз аралығында өткізеді.

Республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантының иегерлері, сондай-ақ оқуға ақы төлеуі азаматтардың өз қаражаты мен басқа да көздер есебінен жүзеге асырылған оқуға түсушілер тиісті білім беру бағдарламалары топтарынан білім беру бағдарламасын таңдайды.

Оқуға түсушілер ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясына қабылдау туралы өтініш:

  1. жалпы орта, техникалық және кәсіптік,орта білімнен кейінгі немесе жоғары білімі туралы құжатын (төлнұсқа);
  2. жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін;
  3. 3 х 4 сантиметр көлеміндегі 6 фотосуретін;
  4. «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6697 болып тіркелген) (бұдан әрі - № 907 бұйрық) 086-У нысанындағы медициналық анықтаманы;
  5. ҰБТ сертификатын;
  6. ведомостан үзіндіні (арнаулы және (немесе) шығармашылық дайындықты талап ететін, оның ішінде «Педагогикалық ғылымдар» және «Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)» білім беру саласы бойынша жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына түсушілер үшін);
  7. білім беру грантын тағайындау туралы куәлікті (бар болса) қоса береді.

40. Шет тілінде берілген құжаттардың мемлекеттік немесе орыс тіліндегі нотариалдыкуәландырылған аудармасы болуы тиіс.

Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар адамдар оқуға қабылданғаннанкейін оқудың 1 (бірінші)академиялық кезеңі ішінде заңнамада белгіленген тәртіппен нострификациялау рәсімінен өтеді.


Выписки из «Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования»утвержденныхприказом№600 от 31 октября 2018 года Министра образования и науки Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

  1. Прием лиц, поступающих в организации образования Республики Казахстан, реализующие образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования (далее – ОВПО) осуществляется посредством размещения образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета, а также оплаты обучения за счет собственных средств обучающегося и иных источников.

Глава 2. Порядок приема в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования

3. ВОВПО принимаются лица, имеющие общее среднее, техническое и профессиональное, послесреднее, высшее образование.

7. Прием иностранных граждан по выделенной квоте на основе образовательного гранта в международные ОВПО, созданные на основе межгосударственных соглашений, осуществляется ОВПО самостоятельно.

Прием иностранных граждан на обучение в ОВПО на платной основе осуществляется по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями ОВПО в течение календарного года. При этом зачисление иностранных граждан осуществляется в соответствии с академическим календарем за 5 (пять) дней до начала следующего академического периода.

Глава 3. Порядок зачисления в ОВПО

33. Зачисление поступающих в число студентов в ОВПО проводится приемными комиссиями ОВПО с 10 по 25 августа календарного года приказом руководителя ОВПО или лицом, исполняющим его обязанности.

Обладатели образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета, а также оплаты обучения за счет собственных средств граждан и иных источников выбирают образовательную программу из соответствующей группы образовательных программ.

В приемную комиссию ОВПО поступающие к заявлению о приеме прилагают:

1) документ об общем среднем, техническом и профессиональном, послесреднем или высшем образовании (подлинник);

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) 6 фотокарточек размером 3 x 4 сантиметра;

4) медицинскую справку по форме 086-У, утвержденную приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697) (далее – приказ №907);

5) сертификат ЕНТ;

6) выписку из ведомости (для поступающих по образовательным программам высшего образования, требующим специальной и (или) творческой подготовки, в том числе по областям образования «Педагогические науки» и «Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)»);

7) свидетельство о присуждении образовательного гранта (при его наличии).

40. Документы на иностранном языке предоставляются с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык.

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, проходят процедуру нострификации в установленном законодательством порядке Республики Казахстан после зачисления лиц в течение 1 (первого) академического периода обучения.


Excerpts from the approved order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan «On Model Rules for admission to study at educational organizations that implement educational programs of higher education»dated October 31, 2018, №600

Chapter 1. General Provisions

1. These Model Rules for admission to study at educational organizations that implement educational programs of higher education (henceforth Model Rules) were developed in accordance with subparagraph 11) of Article 5 of the Law of the Republic of Kazakhstan dated July 27, 2007 "On Education" (henceforth the Law ) and determine the order for admission to study at educational organizations that implement educational programs of higher education.

2. The admission of persons entering the educational organizations of the Republic of Kazakhstan implementing the educational programs of higher education (henceforth HEI) is accomplishedby placing an educational grant at the expense of the republican budget or the local budget or funds received from the republican budget as part of targeted transfers, also payment-based for education at the expense of citizens' own funds and other sources.

Chapter 2. The procedure for admission to educational organizations that implement educational programs of higher education

3. In HEI are accepted persons with general secondary (secondary general) education, educational programs of technical and professional , post-secondary education and higher education.

7. Admission of foreign citizens on a quota allocated on the basis of an educational grant to international universities, established on the basis of interstate agreements, is carried out by universities independently.

Admission of foreign citizens to study at universities for a fee is based on the results of an interview conducted by the admission commissions of universities during the calendar year. At the same time, enrollment of foreign citizens is carried out in accordance with the academic calendar 5 (five) days before the beginning of the next academic period.

Chapter 3. The procedure for enrollment in HEI

33. Admission of students to universities is carried out by Admission Committee of universities from August 10 to August 25 of a calendar year by order of the first head of the university or by a person who performs his duties.

Owners of an educational at the expense of the republican budget or the local budget or funds received from the republican budget as part of targeted transfers, also payment-based for education at the expense of citizens' own funds and other sources choose an educational program from the relevant group of educational programs.

For applicants the following documents should also be attached to the application form to Admission Committee of the university:

1) a document on general secondary, technical and professional, post-secondary or higher education (original);

2) 6 photos in the size 3x4;

3) medical certificate according to the form 086-U, approved by the order of the Minister of Health of the Republic of Kazakhstan of November 23, 2010 No. 907 "On approval of forms of primary medical documentation of health care organizations (registered in the Register of state registration of regulatory legal acts No. 6697) (hereinafter - Order No. 907).

4) UNT certificate;

5) an extract from the statement (for applicants for higher education programs that require special and (or) creative training, including in the areas of education "Pedagogical Sciences" and "Health and Social services; (medicine)");

6) certificate of educational grant (in the presence of).

Persons who have documents on technical and professional, post-secondary education, who have confirmed their qualifications and have work experience in the specialty for at least one year, additionally submit one of the following documents:

1) work record book;

2) record of service (list of information on work, professional experience of the employee), signed by the employer, certified by the seal of the organization (if available);

3) registrar's certificate containing information about the employee’s professional experience;

4) the employment agreement with the employer's mark of the date and cause for termination;

5) extracts from acts of the employer confirming the creation and cause for termination of the employment relationship on the basis of the employment agreement and termination of the employment contract;

6) an extract from the salary payment.

For admission to the university in accordance with paragraph 5 of these Model Rules to the Admission Committee of the university, the following documents should also be attached to the application:

1) a document on general secondary, technical and professional, post-secondary or higher education (original);

2) 6 photos in the size 3x4;

3) medical certificate according to the form 086-U, approved by the Order No. 907;

4) UNT certificate.

40. Documents in a foreign language are provided with a notarized translation into Kazakh or Russian.

Education documents issued by foreign educational organizations undergo a nostrification procedure in accordance with the procedure established by legislation of the Republic of Kazakhstan after enrollment of persons during the 1 (first) academic period of study.

Талапкерлерге

ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ

Бейіндік пәндері көрсетілген мамандықтар тізбесі

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2017 жылғы «28» сәуірдегі № 198 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 7 наурыздағы №89 бұйрығымен өзгерістер енгізілген

(1-қосымша)

Ұлттық бірыңғай тестілеудің немесе кешенді тестілеудің бейіндік пәндері көрсетілген мамандықтар тізбесі

Шифр Мамандықтар атауы Бейіндік пәндер
1 бейіндік пән 2 бейіндік пән
1 2 3 4 5
1. Білім
1 5В010100 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу Биология География
2 5В010200 Бастауышта оқытупедагогикасы мен әдістемесі Биология География
3 5В010300 Педагогика және психология Биология География
4 5В010400 Бастапқы әскери дайындық Шығар.емтихан Шығар.емтихан
5 5В010500 Дефектология Биология География
6 5В010600 Музыкалық білім Шығар.емтихан Шығар.емтихан
7 5В010700 Бейнелеу өнері және сызу Шығар.емтихан Шығар.емтихан
8 5В010800 Денешынықтыру және спорт Шығар.емтихан Шығар.емтихан
9 5В010900 Математика Математика Физика
10 5В011000 Физика Математика Физика
11 5В011100 Информатика Математика Физика
12 5В011200 Химия Химия Биология
13 5В011300 Биология Биология Химия
14 5В011400 Тарих Дүниежүзі тарихы География
15 5В011500 Құқық және экономика негіздері Дүниежүзі тарихы География
16 5В011600 География Биология География
17 5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті Қазақ тілі Қазақ әдебиеті
18 5В011800 Орыс тілі мен әдебиеті Орыс тілі Орыс әдебиеті
19 5В011900 Шетел тілі: екі шетел тілі Шет тілі Дүниежүзі тарихы
20 5В012000 Кәсіптік оқыту Математика Физика
21 5В012100 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті Қазақ тілі Қазақ әдебиеті
22 5В012200 Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті Орыс тілі Орыс әдебиеті
23 5В012300 Әлеуметтік педагогика жәнеөзін-өзі тану Биология География
24 5В012500 Химия-Биология Биология Химия
25 5В012600 Математика-Физика Математика Физика
26 5В012700 Математика-Информатика Математика Физика
27 5В012800 Физика-Информатика Математика Физика
28 5В012900 География-Тарих Дүниежүзі тарихы География
29 5В013000 Тарих-Дінтану Дүниежүзі тарихы Адам. Қоғам. Құқық
2. Гуманитарлық ғылымдар
30 5В020100 Философия Дүниежүзі тарихы География
31 5В020200 Халықаралыққатынастар Шет тілі Дүниежүзі тарихы
32 5В020300 Тарих Дүниежүзі тарихы География
33 5В020400 Мәдениеттану Шет тілі Дүниежүзі тарихы
34 5В020500 Филология Қазақ/орыс тілі Қазақ/орыс әдебиеті
35 5В020600 Дінтану Шығар.емтихан Шығар.емтихан
36 5В020700 Аударма ісі Шет тілі Дүниежүзі тарихы
37 5В020800 Археология және этнология Дүниежүзі тарихы География
38 5В020900 Шығыстану Шет тілі Дүниежүзі тарихы
39 5В021000 Шетел филологиясы Шет тілі Дүниежүзі тарихы
40 5В021100 Теология Шығар.емтихан Шығар.емтихан
41 5В021200 Түркітану Шет тілі Дүниежүзі тарихы
42 5В021500 Исламтану Шығар.емтихан Шығар.емтихан
3. Құқық
43 5В030100 Құқықтану Дүниежүзі тарихы Адам. Қоғам. Құқық
44 5В030200 Халықаралық құқық Дүниежүзі тарихы Адам. Қоғам. Құқық
45 5В030300 Құқық қорғау қызметі Дүниежүзі тарихы Адам. Қоғам. Құқық
46 5В030400 Кеден ісі Дүниежүзі тарихы Адам. Қоғам. Құқық
4. Өнер
47 5В040100 Музыкатану Шығар.емтихан Шығар.емтихан
48 5В040200 Аспаптық орындаушылық Шығар.емтихан Шығар.емтихан
49 5В040300 Вокалдық өнер Шығар.емтихан Шығар.емтихан
50 5В040400 Дәстүрлі музыка өнері Шығар.емтихан Шығар.емтихан
51 5В040500 Дирижерлау Шығар.емтихан Шығар.емтихан
52 5В040600 Режиссура Шығар.емтихан Шығар.емтихан
53 5В040700 Актерлік өнер Шығар.емтихан Шығар.емтихан
54 5В040800 Эстрада өнері Шығар.емтихан Шығар.емтихан
55 5В040900 Хореография Шығар.емтихан Шығар.емтихан
56 5В041000 Сценография Шығар.емтихан Шығар.емтихан
57 5В041100 Композиция Шығар.емтихан Шығар.емтихан
58 5В041200 Операторлық өнер Шығар.емтихан Шығар.емтихан
59 5В041300 Кескіндеме Шығар.емтихан Шығар.емтихан
60 5В041400 Графика Шығар.емтихан Шығар.емтихан
61 5В041500 Мүсін Шығар.емтихан Шығар.емтихан
62 5В041600 Өнертану Шығар.емтихан Шығар.емтихан
63 5В041700 Сән өнері Шығар.емтихан Шығар.емтихан
64 5В041900 Мұражай ісі және ескерткіш-терді қорғау Дүниежүзі тарихы География
65 5В042000 Сәулет Шығар.емтихан Шығар.емтихан
66 5В042100 Дизайн Шығар.емтихан Шығар.емтихан
67 5В042200 Баспа ісі Шығар.емтихан Шығар.емтихан
68 5В042300 Арт-менеджмент Шығар.емтихан Шығар.емтихан
5. Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес
69 5В050100 Әлеуметтану Математика География
70 5В050200 Саясаттану Шет тілі Дүниежүзі тарихы
71 5В050300 Психология Биология География
72 5В050400 Журналистика Шығар.емтихан Шығар.емтихан
73 5В050500 Аймақтану Шет тілі Дүниежүзі тарихы
74 5В050600 Экономика Математика География
75 5В050700 Менеджмент Математика География
76 5В050800 Есеп және аудит Математика География
77 5В050900 Қаржы Математика География
78 5В051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару Математика География
79 5В051100 Маркетинг Математика География
80 5В051200 Статистика Математика География
81 5В051300 Әлемдік экономика География Шет тілі
82 5В051400 Қоғамдық байланыс Шығар.емтихан Шығар.емтихан
83 5В051500 Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету Қазақ/орыс тілі Қазақ/орыс әдебиеті
84 5В051900 Еңбекті ұйымдастыру және нормалау Математика География
85 5В052100 Мемлекеттік аудит Математика География
86 5В052300 Спорт менеджменті Математика География
6. Жаратылыстану ғылымдары
87 5В060100 Математика Математика Физика
88 5В060200 Информатика Математика Физика
89 5В060300 Механика Математика Физика
90 5В060400 Физика Математика Физика
91 5В060500 Ядролық физика Математика Физика
92 5В060600 Химия Химия Физика
93 5В060700 Биология Биология Химия
94 5В060800 Экология Биология География
95 5В060900 География География Математика
96 5В061000 Гидрология Математика География
97 5В061100 Физика және астрономия Математика Физика
98 5В061200 Метеорология Математика География
7. Техникалық ғылымдар және технологиялар
99 5В070100 Биотехнология Биология Химия
100 5В070200 Автоматтандыру және басқару Математика Физика
101 5В070300 Ақпараттық жүйелер Математика Физика
102 5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету Математика Физика
103 5В070500 Математикалық және компьютерлік модельдеу Математика Физика
104 5В070600 Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау Математика Физика
105 5В070700 Тау-кен ісі Математика Физика
106 5В070800 Мұнай газ ісі Математика Физика
107 5В070900 Металлургия Математика Физика
108 5В071000 Материал тану және жаңа материалдар технологиясы Математика Физика
109 5В071100 Геодезия және картография Математика География
110 5В071200 Машина жасау Математика Физика
111 5В071300 Көлік, көліктік техника және технологиялар Математика Физика
112 5В071400 Авиациялық техника және технологиялар Математика Физика
113 5B071500 Теңіз техникасы және технологиясы Математика Физика
114 5В071600 Аспап жасау Математика Физика
115 5В071700 Жылу энергетикасы Математика Физика
116 5В071800 Электр энергетикасы Математика Физика
117 5В071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар Математика Физика
118 5В072000 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы Химия Физика
119 5В072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы Химия Физика
120 5В072200 Полиграфия Математика Физика
121 5В072300 Техникалық физика Математика Физика
122 5В072400 Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) Математика Физика
123 5В072500 Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы (қолданылу саласы бойынша) Математика Физика
124 5В072600 Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы Математика Физика
125 5В072700 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы Биология Химия
126 5В072800 Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша) Биология Химия
127 5В072900 Құрылыс Математика Физика
128 5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру Математика Физика
129 5В073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі Математика Физика
130 5В073200 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) Математика Физика
131 5В073300 Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы Математика Физика
132 5В073700 Пайдалы қазбаларды байыту Химия Физика
133 5В073800 Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы Математика Физика
134 5B074300 Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану Математика Физика
135 5В074500 Көлік құрылысы Математика Физика
136 5В074600 Ғарыш техникасы және технологиялары Математика Физика
137 5В074800 Фармацевтикалықөндіріс технологиясы Биология Химия
138 5В075000 Метрология Математика Физика
139 5В075200 Инженерлік жүйелер және желілер Математика Физика
140 5В075300 Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы Химия Физика
8. Ауылшаруашылық ғылымдары
141 5В080100 Агрономия Биология Химия
142 5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы Биология Химия
143 5В080300 Аңшылықтану және аң шаруашылығы Биология География
144 5В080400 Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау Биология Химия
145 5В080500 Су ресурстары және суды пайдалану Математика Физика
146 5В080600 Аграрлық техника және технология Математика Физика
147 5В080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы Биология География
148 5В080800 Топырақтану және агрохимия Биология Химия
149 5В080900 Жеміс-көкөніс шаруашылығы Биология Химия
150 5В081000 Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау Математика Физика
151 5В081100 Өсімдік қорғау және карантин Биология Химия
152 5В081200 Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету Математика Физика
9. Қызмет көрсету
153 5В090100 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру Математика География
154 5В090200 Туризм География Шет тілі
155 5В090300 Жерге орналастыру Биология География
156 5В090500 Әлеуметтік жұмыс География Шет тілі
157 5В090600 Мәдени–тынығу жұмысы Шығар.емтихан Шығар.емтихан
158 5В090700 Кадастр Биология География
159 5В090800 Бағалау Математика География
160 5В090900 Логистика (сала бойынша) Математика География
161 5В091000 Кітапхана ісі Қазақ/орыс тілі Қазақ/орыс әдебиеті
162 5В091200 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі География Шет тілі
10. Әскери іс және қауіпсіздік
163 5В100100 Өрт қауіпсіздігі Математика Физика
164 5В100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері Математика Физика
11. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)
165 5В110100 Мейірбике ісі Биология Химия
166 5В110200 Қоғамдық денсаулық сақтау Биология Химия
167 5В110300 Фармация Биология Химия
168 5В110400 Медициналық-профилактикалық іс Биология Химия
12. Ветеринария
169 5B120100 Ветеринарлық медицина Биология Химия
170 5B120200 Ветеринарлық санитария Биология Химия
13. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)
171 5B130100 Жалпы медицина Биология Химия
172-1 5В130300 Педиатрия Биология Химия
172 5B130200 Стоматология Биология Химия
14. Өнер
173 5B140100 Орындаушылық өнер Шығар.емтихан Шығар.емтихан
174 5B140200 Халық аспаптары Шығар.емтихан Шығар.емтихан
175 5B140300 Ән өнері Шығар.емтихан Шығар.емтихан


Бейіндік пәндері көрсетілген мамандықтар тізбесі (ТжКБ)

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2017 жылғы «28» сәуірдегі № 198 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 7 наурыздағы №89 бұйрығымен өзгерістер енгізілген

(2-қосымша)

Кешенді тестілеудің жалпы бейіндік және бейіндік пәндері көрсетілген мамандықтар тізбесі (ТжКБ)

Код Мамандық атауы Жалпы бейіндік пәндер Бейіндік пәндер
1 2 3 4 5
1. Білім
1 5B010100 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу Педагогика және психология негіздері Тәрбие жұмысының теориясы мен практикасы
2 5B010200 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі Педагогика және психология негіздері Тәрбие жұмысының теориясы мен практикасы
3 5B010300 Педагогика және психология Педагогика және психология негіздері Тәрбие жұмысының теориясы мен практикасы
4 5B010400 Бастапқы әскери дайындық Шығар.емтихан Педагогика және психология негіздері
5 5B010500 Дефектология Педагогика және психология негіздері Биология
6 5B010600 Музыкалық білім Шығар.емтихан Педагогика және психология негіздері
7 5B010700 Бейнелеу өнері және сызу Шығар.емтихан Педагогика және психология негіздері
8 5B010800 Дене шынықтыру және спорт Шығар.емтихан Педагогика және психология негіздері
9 5B010900 Математика Педагогика және психология негіздері Математика
10 5B011000 Физика Педагогика және психология негіздері Физика
11 5B011100 Информатика Педагогика және психология негіздері Информатика
12 5B011200 Химия Педагогика және психология негіздері Химия
13 5B011300 Биология Педагогика және психология негіздері Биология
14 5B011400 Тарих Педагогика және психология негіздері Қазақстан тарихы
15 5B011500 Құқық және экономика негіздері Педагогика және психология негіздері Құқық және экономика негіздері
16 5B011600 География Педагогика және психология негіздері География
17 5B011700 Қазақ тілі мен әдебиеті Педагогика және психология негіздері Қазақ тілі
18 5B011800 Орыс тілі мен әдебиеті Педагогика және психология негіздері Орыс тілі
19 5B011900 Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын) Педагогика және психология негіздері Ағылшын тілі
5B011923 Шетел тілі: екі шетел тілі (неміс) Педагогика және психология негіздері Неміс тілі
5B011924 Шетел тілі: екі шетел тілі (француз) Педагогика және психология негіздері Француз тілі
20 5B012000 Кәсіптік оқыту Педагогика және психология негіздері Қазақстан тарихы
21 5B012100 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті Педагогика және психология негіздері Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі
22 5B012200 Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті Педагогика және психология негіздері Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі
23 5B012300 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану Педагогика және психология негіздері Тәрбие жұмысының теориясы мен практикасы
24 5B012500 Химия-Биология Педагогика және психология негіздері Биология
25 5B012600 Математика-Физика Педагогика және психология негіздері Физика
26 5B012700 Математика-Информатика Педагогика және психология негіздері Математика
27 5B012800 Физика-Информатика Педагогика және психология негіздері Физика
28 5B012900 География-Тарих Педагогика және психология негіздері География
29 5B013000 Тарих-Дінтану Педагогика және психология негіздері Дүниежүзі тарихы
2. Гуманитарлық ғылымдар
30 5B020100 Философия Қазақстан тарихы Әлеуметтік-гумани-тарлық ғылымдар негіздері (Философия, мәдениеттану, әлеуметтану және саясаттану негіздері)
31 5B020200 Халықаралық қатынастар География Дүниежүзі тарихы
32 5B020300 Тарих Қазақстан тарихы Дүниежүзі тарихы
33 5B020400 Мәдениеттану Қазақстан тарихы Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар негіздері (Философия, мәдениеттану, әлеуметтану және саясаттану негіздері)
34 5B020501 Филология: Қазақ тілі Қазақ тілі Қазақ әдебиеті
5B020502 Филология: Орыс тілі Орыс тілі Орыс әдебиеті
35 5B020600 Дінтану Шығар.емтихан Қазақстан тарихы
36 5B020700 Аударма ісі Қазақ тілі/Орыс тілі Шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
37 5B020800 Археология және этнология Қазақстан тарихы Дүниежүзі тарихы
38 5B020900 Шығыстану Қазақ тілі/Орыс тілі Дүниежүзі тарихы
39 5B021000 Шетел филологиясы (ағылшын тілі) Қазақ тілі/Орыс тілі Ағылшын тілі
5B021012 Шетел филологиясы (неміс тілі) Қазақ тілі/Орыс тілі Неміс тілі
5B021022 Шетел филологиясы (француз тілі) Қазақ тілі/Орыс тілі Француз тілі
40 5B021200 Түркітану Қазақ тілі/Орыс тілі Қазақ әдебиеті
41 5B021500 Исламтану Шығар.емтихан Қазақстан тарихы
3. Құқық
42 5В030100 Құқықтану Мемлекет және құқық теориясы негіздері Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы
43 5В030200 Халықаралық құқық Мемлекет және құқық теориясы негіздері Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы
44 5В030300 Құқық қорғау қызметі Мемлекет және құқық теориясы негіздері Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
45 5В030400 Кеден ісі Мемлекет және құқық теориясы негіздері Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы
4. Өнер
46 5В040100 Музыкатану Шығар.емтихан Музыка әдебиеті
47 5В040200 Аспаптық орындаушылық Шығар.емтихан Гармония
48 5В040300 Вокалдық өнер Шығар.емтихан Музыка теориясы
49 5В040400 Дәстүрлі музыка өнері Шығар.емтихан Музыка теориясы
50 5В040500 Дирижерлау Шығар.емтихан Гармония
51 5В040600 Режиссура Шығар.емтихан Қазақстанның бейнелеу өнері
52 5В040700 Актерлік өнер Шығар.емтихан Театр тарихы
53 5В040800 Эстрада өнері Шығар.емтихан Музыка теориясы
54 5В040900 Хореография Шығар.емтихан Хореография тарихы
55 5В041000 Сценография Шығар.емтихан Қазақстан көркем мәдениеті және дүниеж. өнер тарихы
56 5В041100 Композиция Шығар.емтихан Музыка әдебиеті
57 5В041200 Операторлық өнер Шығар.емтихан Қазақстанның бейнелеу өнері
58 5В041300 Кескіндеме Шығар.емтихан Қазақстанның бейнелеу өнері
59 5В041400 Графика Шығар.емтихан Қазақстанның бейнелеу өнері
60 5В041500 Мүсін Шығар.емтихан Қазақстанның бейнелеу өнері
61 5В041600 Өнертану Шығар.емтихан Қазақстанның бейнелеу өнері
62 5В041700 Сән өнері Шығар.емтихан Қазақстанның бейнелеу өнері
63 5В041900 Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау Қазақстан тарихы Дүниежүзі тарихы
64 5В042000 Сәулет Шығар.емтихан Сызу
65 5В042100 Дизайн Шығар.емтихан Сызу
66 5В042200 Баспа ісі Шығар.емтихан Қазақ тілі/Орыс тілі
67 5В042300 Арт-менеджмент Шығар.емтихан Маркетинг негіздері
5. Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес
68 5B050100 Әлеуметтану Қазақстан тарихы Әлеуметтік-гумани-тарлық ғылымдар негіздері (Философия, мәдениеттану, әлеуметтану және саясаттану негіздері)
69 5В050200 Саясаттану Қазақстан тарихы Әлеуметтік-гумани-тарлық ғылымдар негіздері (Философия, мәдениеттану, әлеуметтану және саясаттану негіздері)
70 5В050300 Психология Қазақстан тарихы Психология негіздері
71 5В050400 Журналистика Шығар.емтихан Қазақ тілі/Орыс тілі
72 5В050500 Аймақтану Қазақстан тарихы Дүниежүзі тарихы
73 5В050600 Экономика Қаржы және несие Ұйым экономикасы
74 5В050700 Менеджмент Экономика негіздері Менеджмент
75 5В050800 Есеп және аудит Қаржы және несие Ұйым экономикасы
76 5В050900 Қаржы Қаржы және несие Ұйым қаржысы
77 5В051000 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару Экон. теория негіздері Маркетинг
78 5В051100 Маркетинг Экономика негіздері Маркетинг
79 5В051200 Статистика Қаржы және несие Ұйымдар статистикасы
80 5В051300 Әлемдік экономика Экон. теория негіздері Ұйым қаржысы
81 5В051400 Қоғамдық байланыс Шығар.емтихан Экономикалық теория негіздері
82 5В051500 Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету Қазақ тілі / Орыс тілі Іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру
83 5В051900 Еңбекті ұйымдастыру және нормалау Экономикалық теория негіздері Қаржылық және экономикалық есепті талдау
84 5В052100 Мемлекеттік аудит Қаржы және несие Ұйым экономикасы
85 5В052300 Спорт менеджменті Экономика негіздері Менеджмент
6. Жаратылыстану ғылымдары
86 5B060100 Математика Физика Математика
87 5В060200 Информатика Математика Алгоритмдеу негіздері және бағдарламалау
88 5В060300 Механика Математика Физика
89 5В060400 Физика Математика Физика
90 5В060500 Ядролық физика Математика Физика
91 5B060600 Химия Биология Химия
92 5В060700 Биология Химия Биология
93 5В060800 Экология Химия Биология
94 5B060900 География Қазақстан тарихы География
95 5B061000 Гидрология География Жалпы геология
96 5B061100 Физика және астрономия География Физика
97 5B061200 Метеорология География Физика
7. Техникалық ғылымдар және технологиялар
98 5B070100 Биотехнология Химия Биология
99 5B070200 Автоматтандыру және басқару Математика Саланың технология-лық процестерін автоматтандыру
100 5B070300 Ақпараттық жүйелер Математика Алгоритмдеу негіздері және бағдарламалау
101 5B070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету Математика Алгоритмдеу негіздері және бағдарламалау
102 5B070500 Математикалық және компьютерлік модельдеу Математика Алгоритмдеу негіздері және бағдарламалау
103 5B070600 Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау Физика Жалпы геология
104 5B070700 Тау-кен ісі Электротехника Жалпы геология
105 5B070800 Мұнай газ ісі Физика Химия
106 5B070900 Металлургия Химия Материалтану негіздері
107 5B071000 Материал тану және жаңа материалдар технологиясы Физика Материалтану негіздері
108 5B071100 Геодезия және картография География Геодезия
109 5B071200 Машина жасау Физика Машина жасау техно-логиясы негіздері
110 5B071300 Көлік, көліктік техника және технологиялар Физика Еңбекті қорғау
111 5B071400 Авиациялық техника және технологиялар Физика Авиациялық қауіпсіздік
112 5B071500 Теңіз техникасы және технологиясы Кемелердің құрылысы және кеменің өміршеңдігі үшін күрес теориясы Кеменің энергетикалық қондырғылары
113 5B071600 Аспап жасау Физика Электроника және схемотехника негіздері
114 5B071700 Жылу энергетикасы Физика Жылутехника және жылумен қамтамасыз ету
115 5B071800 Электр энергетикасы Физика Электротехника және электрмен қамтамасыз ету
116 5B071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар Физика Электроника және схемотехника негіздері
117 5B072000 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы Химия Жалпы химиялық технология
118 5B072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы Химия Жалпы химиялық технология
119 5B072200 Полиграфия Физика Баспа өндірісінің технологиясы
120 5B072300 Техникалық физика Математика Физика
121 5B072400 Технологиялық маши-налар мен жабдықтар (сала бойынша) Физика Конструкциялау негіздері мен машина бөлшектері
122 5B072500 Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы (қолданылу саласы бойынша) Физика Органикалық химия және полимерлер
123 5B072600 Жеңiл өнеркәсiп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы Химия Тігін өндірісінің материалдары
124 5B072700 Азық-түлік өнімдері-нің технологиясы Химия Микробиология
125 5B072800 Қайта өңдеу өндіріс-терінің технологиясы (сала бойынша) Химия Микробиология
126 5B072900 Құрылыс Құрылыс материалдары Ғимараттар мен үймереттердің құрастырылымдары
127 5B073000 Құрылыс материал-дарын, бұйымдарын және құрастырылым-дарын өндіру Құрылыс материалдары Құрылыс бұйымдары және құрастырылым-дарын өндіру технологиясы
128 5B073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі Электротехника Материалтану негіздері
129 5B073200 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) Физика Стандартизация
130 5B073300 Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы Химия Тігін өндірісінің материалдары
131 5В073700 Пайдалы қазбаларды байыту Электротехника Жалпы геология
132 5В073800 Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы Физика Материалтану негіздері
133 5В074300 Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану Физика Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану
134 5В074500 Көлік құрылысы Физика Еңбекті қорғау
135 5В074600 Ғарыш техникасы және технологиялары Физика Конструкциялау негіздері мен машина бөлшектері
136 5В074800 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы Химия Жалпы химиялық технология
137 5В075000 Метрология Физика Стандартизация
138 5В075200 Инженерлік жүйелержәне желілер Физика Еңбекті қорғау
139 5В075300 Балқуы қиын бейме-талл және силикатты материалдардың хи-миялық технологиясы Химия Жалпы химиялық технология
8. Ауылшаруашылық ғылымдары
140 5B080100 Агрономия Биология Агрономия негіздері
141 5B080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы Биология Мал шаруашылығы
142 5B080300 Аңшылықтану және аң шаруашылығы Биология Аңшылықтану
143 5B080400 Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау Биология Табиғатты қолданудың экологиялық негіздері
144 5B080500 Су ресурстары және суды пайдалану География Биология
145 5B080600 Аграрлық техника және технология Биология Ауылшаруашылық машиналары
146 5B080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы Биология Дендрология
147 5B080800 Топырақтану және агрохимия Химия Агрономия негіздері
148 5B080900 Жеміс-көкөніс шаруашылығы Биология Агрономия негіздері
149 5B081000 Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау География Биология
150 5В081100 Өсімдік қорғау және карантин Биология Агрономия негіздері
151 5В081200 Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету Физика Ауылшаруашылық машиналары
9. Қызмет көрсету
152 5В090100 Kөлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру Физика Еңбекті қорғау
153 5В090200 Туризм География Туристтік қызметті ұйымдастыру
154 5В090300 Жерге орналастыру География Геодезия
155 5В090500 Әлеуметтік жұмыс Қазақстан тарихы Әлеуметтік мекеме-лердің жұмысын ұйымдастыру
156 5В090600 Мәдени-тынығу жұмысы Шығар.емтихан Қазақстан тарихы
157 5В090700 Кадастр География Геодезия
158 5В090800 Бағалау Экономикалық теория негіздері Менеджмент негіздері
159 5В090900 Логистика (сала бойынша) Физика Еңбекті қорғау
160 5В091000 Кітапхана ісі Қазақстан тарихы Кітапханалық қорларды және каталогтарды ұйымдастыру
161 5В091200 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі Қазақстан тарихы Мейрамхана мен қонақ үй шаруашылығындағы қызмет көрсетуді ұйымдастыру
10. Әскери іс және қауіпсіздік
162 5В100100 Өрт қауіпсіздігі Математика Физика
163 5В100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері Математика Информатика
11. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)
163-1 5B110100 Мейірбике ісі Биология Мейірбике ісі негіздері
163-2 5B110300 Фармация Химия Фармакология негіздері
12. Ветеринария
164 5B120100 Ветеринарлық медицина Биология Жануарлар анатомиясы және физиологиясы
165 5B120200 Ветеринарлық санитария Биология Жануарлар анатомиясы және физиологиясы
14. Өнер
166 5В140100 Орындаушылық өнер Шығар.емтихан Музыка теориясы
167 5В140200 Халық аспаптары Шығар.емтихан Музыка теориясы
168 5В140300 Ән өнері Шығар.емтихан Музыка теориясы

Ректордың блогы

logo10let

ruhani jangyru logo

Видеогалерея

logo 3d