Хабарландыру! ........ Құрметті әріптестер, магистранттар! ........ Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті жанынан жарыққа шығып отырған «ТИГУ жаршысы» атты республикалық ғылыми-ақпараттық журналдың кезекті басылымына ғылыми мақалаларды жинақтап жатқандығын хабарлайды. Толығырақ...

Бағдарлама

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ТАРАЗ ИННОВАЦИЯЛЫҚ- ГУМАНИТАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

БЕКІТЕМІН

Тараз инновациялық- гуманитарлық

университетінің ректоры, ф.ғ.д., профессор

___________________________Е.Б.Саурықов

«_____»_________________201 ж./г.

 

 

 

БАКАЛАВРИАТ

Білім бағдарламасы

МАМАНДЫҒЫ 5В012000 «Кәсіптік оқыту»

 

 

 

ТАРАЗ - 201

 

 

 

 

Модульдік білім беру бағдарламасының құрылымы

 

1.Білім беру бағдарламаның аталуы: 5В012000-Кәсіптік оқыту

2. Білім беру бағдарламаның деңгейі: Бакалавриат

3.Білім беру бағдарламасының паспорты 5В012000-Кәсіптік оқыту мамандығының модульдік білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген, жоғары білім (бакалавриат) мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес 02.09.1999ж. №1290 «Білім берудің мемлекеттік жалпы міндетті стандарттарын іс-шаралар әзірлеу, бекіту және жұмыс істеу мерзімдері тәртібі туралы» бұйрығымен  бекітілген (18.02.2003ж. №170 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген өзгертулер және қосымшалармен)

3.1 Білім беру бағдарламасының мақсаты:

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты «Ғылыми-педагогикалық, өндірісті-техникалық міндеттерді және білім саласындағы мемлекттік саясаттың негізгі бағытындағы стратегиялық мәселелерді шеше алатын жаңа формациядағы педагогты, маманды қалыптастыру; кәсіби оқыту педагогы, еңбек технологиясы мен кәсіпкерліктің қажетті жүйедегі және кәсіби қызмет түрлерін орындау»

3.2. Білім беру бағдарламасының міндеттері. Алға қойылған мақсатты негізге ала отырып,  келесі міндеттер қалыптастырылады:

3.2.1 Білім деңгейін  қазіргі заман талаптарына сәйкес қамтамасыз ету:

- дербестігін дамыту, ойлау қабілеті, өзін-өзі дамыту мен өз білімін жетілдіру;

- білім алушылардың жеке-тұлғалық ерекшеліктері ескеретін шарттарын қамтамасыз ету;

- білім беру үрдісінде шығармашылық атмосфераны құруға оқу үдерісіне деңгейлік бағдарламалар кеңінен енгізу;

- білім алушылардың оқу қызметіне  позитивті мотивациясын қалыптастыру.

3.2.2 Шығармашылықпен жұмыс істейтін педагогтар қалыптастыру:

- әдістемелік бірлестіктерінің жұмыстарын жетілдіру;

- білім беру сапасын диагностикалау әдістемелерінің және жетілдіру технологиясы  зерттеуді  және енгізуді  ұйымдастыру;

- педагогтардың шығармашылық және ғылыми жұмыстарын  жариялауды ұйымдастыру;

- білім беру үдерісінде ақпараттық технологияларды  педагогтердің.оқуын жалғастыруға пайдалану.

 

3.2.3 Оқу - тәрбие процесін ұйымдастыруын  жетілдіру:

- оқу пәндерін өзара іс-қимылдарды интеграциялау негізінде жетілдіру;

- саралауды оқыту технологиясын, проблемалық оқытуды  дамыту;

- оқу-тәрбие процесі технологиясын қалыптастыратын негізгі құзыреттіліктер енгізу.

3.2.4 Физикалық дені сау тұлға қалыптастыру:

- шамадан тыс оқу жағдайларға  жол бермеу;

- білім алушылардың әлеуметтік-педагогикалық, психикалық және әлеуметтік денсаулық сақтайтын қатынастар  қамтамасыз ету.

3.3 Біліктілігі және лауазымдар тізбесі.

5В012000-Кәсіптік оқыту мамандығы білім беру бағдарламасының түлектеріне білім беру бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Кәсіптік оқыту мамандығы бойынша – оқу мерзімі 4 жыл, оқу түрі – орта маман және екінші жоғары білім негізінде күндізгі және сырттай.

5В012000-Кәсіптік оқыту мамандығы бакалавриат бітірушілердің  біліктілігі және лауазымы «Мамандардың және басқа да қызметкерлердің біліктілік  кестесіне» сәйкес ҚР Еңбек және әлеуметтік қорғау 25.11.2010ж. №385 және ҚР БжҒМ 13.07.2009ж. №338. бекітілген  «Педагогикалық қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалар қызметтердің типтік біліктілік сипаттамалары» бекітілген.

3.4 Білім бері бағдарламасының квалификациялық сипаттамасы:

3.4.1 Кәсіптік қызмет саласы.

5В012000-Кәсіптік оқыту мамандығы бойынша білім беру бакалавры өз кәсіби қызметін білім беру сферасында және педагогика саласында іске асырады.

3.4.2 Кәсіптік қызмет объектілері.

5В012000-Кәсіптік оқыту мамандығы бойынша білім беру бакалаврының кәсіптік қызмет обьектілері келесілер:

- жалпы білім беру мектептері, лицейлер және гимназиялар;

- оқу-өндірістік комбинаттар, кәсіби лицейлер, дайындау орталықтары және  жұмысшылар біліктілігін арттыру мен халықты жұмыспен қамтамасыз ету мамандарының біліктілігін жоғарылату орталықтары;

- орта арнайы оқу мекемелері, колледждер;

- жергілікті және аймақаралық кәсіби бағдар мен кадрларды қайта дайындау орталықтары.

3.4.3 Кәсіптік қызмет тақырыптары.

5В012000-Кәсіптік оқыту мамандығы бойынша білім беру бакалаврының кәсіптік қызметінің тақырыптары келесідей:

- техникалық және кәсіби білім беру бағдарламасын іске асыруға белсенді қатысу, сондайақ ҚР ФИИР-ге;

- сала бойынша білім беру мекемелерінде оқу-тәрбиелеу процесін ұйымдастыру және өткізу;

- білім алушылардың қатысуымен ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру.

3.4.4 Кәсіптік қызмет функциялары:

5В012000-Кәсіптік оқыту мамандығы бойынша бакалаврлар кәсіптік қызметтің келесі түрлерін орындай алады:

-     білім беру (оқу-тәрбиелеу, педагогикалық);

- ұйымдастыру-технологиялық;

- жобалық;

- зерттеу-эксперименттік.

3.4.5 Бітірушілердің кәсіптік қызметінің функциялары:

- тәрбие;

- білім беру;

- ұйымдастыру;

- құрастыру;

- коммуникативті;

- ақпараттық;

- өндірісті-технологиялық;
- жобалау;
- болжаулық;
- шығармашылық.
3.4.6 Кәсіби қызметтерінің типтік міндеттері:
білім беру қызметі саласында:
            - тәрбие және білім беру, кәсіптік технология және кәсіптік оқыту үшін мектепте, 
лицейде, гимназияда, ОӨК, мектептен тыс мекемелерде;
            - мектептер мен мұғалімдер, ОӨК-ның шеберлері, ата-аналар, басшылары мен
еңбек лауазымдық оқыту, білім беру және студенттердің кәсіби оқытуды ұйымдастыру
бойынша өндіріс өкілдерінің мұғалімдерінің ұжымдық жұмысымен байланысты мәселелерді шешуде;
            
            - өзінің  біліктілігін арттыру және жетілдіру.
            тәжірибе-зерттеу қызметі саласында:
            - ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді оқып-үйрену;
            - кәсіптік білім саласындағы озық педагогикалық тәжірибені зерттеу және қорыту;
            - оқу процесінде олардың нәтижелерін енгізу арқылы педагогикалық зерттеулер жүргізу.
            ұйымдастыру-басқару қызметі саласында:

-     әр түрлі деңгейде кәсіптік оқыту мазмұнын жоспарлау;

-     оқу үрдісін ұйымдастыру және өткізу жолдарын анықтау;

            оқу-тәрбиелеу қызметі саласында:

-     заңдармен, заңдылықтармен, принциптермен, педагогикалық процестің тәрбиелік механизмдерімен сәйкес оқу-тәрбие жұмысын жүзеге асыру;

-       ата-аналармен, сыныпта жұмыс істейтін мұғалімдермен, оқушылар ұжымымен ара-қатынасты жақсарту.
3.4.7 Кәсіби қызметінің бағыттары:
Түлектердің кәсіби қызметі бағыттары, ол педагогикалық процесті сапалы басқару
және ұйымдастыру, тану қызметі әдістерін білім алушылардың белсенді игеруге бағыттау,
өзін-өзі ашу және өзін-өзі іске асыру мүмкіндігін қамтамасыз ету, әртүрлі педагогикалық
технологияларды пайдалану, жеке білім алу үшін және кәсіби бағдарға жағдай жасау,
педагогикалық қызметті психологиялық және әдістемелік дұрыс тұрғызу.

4  Білім беру бағдарламасының түлектерінің білім мен дағдылары

5В012000-Кәсіптік оқыту мамандығы білім беру бағдарламасы бойынша міндетті:
білуі:

-     психологиялық, педагогикалық, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар негізі,

қазіргі заманғы өндірістің негіздері, құрылыс материалдары, еңбек және өндірістік процестің құралдары;

-     оқу шеберханаларын  жабдықтау талаптары;
-     экономика және кәсіпкерлік, маркетинг, білім беру мекемелерінде басқару,
өнеркәсіп және қызмет көрсету саласының негіздері мен қызмет көрсету сферасы;

-       жұмыстың мазмұны мен сипатына және ағымдағы өндіру, машина жасау және экономиканың аграрлық өндіріс, жол-көлік, энергетика және басқа да салаларының негізгі мамандығы бойынша талаптарды;

-       өндірісті ұйымдастыру және экономиканың негізгі сұрақтары, бірыңғай жүйесі жобалау және техникалық құжаттаманы.
істей алуы тиіс:

-       әлеуметтік маңызды мәселелерді және процестерді және кәсіби, білім беру, әлеуметтік іс-түрлі ғылымдарының қазіргі заманғы әдістерін пайдалануды талдауды;

-     кәсіби, білім беру, әлеуметтік іс-түрлі ғылымдарының әдістерін;

-     өз жұмысн ғылыми түрде ұйымдастыру;

-     оқу-тәрбие жұмыстарын жүргізу;

-     оқу шеберханаларын жасау және жабдықтау;

-       жұмыс оқу жоспарлары және мамандандырылған білім беру бағдарламаларын әзірлеу, сондай-ақ техникалық және кәсіптік, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiм беру ұйымдарында кәсіптік-техникалық кадрларды даярлау және қайта даярлауды;

-     Электрондық оқыту жүйесін «е-learning» бойынша оқыту және білім беру қызметін жүргізу.

дағдылану:

-     оқу процесінде компьютерлік және кеңсе жабдықтарды пайдалануды;

-     білім беру үрдісіне қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды қолдануды;

-     жұмыс тәжірибесі 3 разряд  деңгейінде заманауи технологиялық жабдықтарды пайдалануды.

құзыретті болу:

- кәсіби педагогика, өндіріс сферасы саласында, мамандану саласы бойынша, білім беру процесін басқару сферасында, білім және өндіріс сферасында ақпараттық технологияларды пайдалану облысында.

5. Оқыту нәтижелері

Оқыту нәтижелері Дублин дескрипторларының тиісті деңгейдегі білім беру негізінде анықталады. Негізгі нәтижелер бес оқу деңгейі (ОД) болып бөлінеді:

ОД 1 – білім және түсінік (білімді көрсете білу және зерттелетін саланы, осы саладағы ең алдыңғы қатарлы білім элементтерін қосқанда);

ОД2 – білім мен түсінікті қолдану (білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану);

ОД3 – ой-пікірді қалыптастыру (дәлелдерді тұжырымдау және оқылатын саланың мәселелерін шешу);

ОД4 – коммуникациялық қабілеттер (әлеуметтік, этикалық және ғылыми түсінікті ескерумен ой-пікірді қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және талдауды жүзеге асыру;

ОД5 – оқыту дағдылары немесе оқуға қабілеттілік (мамандарға, және сондай-ақ, маман еместерге ақпаратты, идеяны, мәселелер мен шешімдерді хабарлау).

6. Білім беру бағдарламасының оқыту нәтижелері (құзыреттілігі)

6.1 Құзыреттіліктер тізімі: 5В012000-Кәсіптік оқыту

Әр мемлекеттерде құзыреттілікті белсенді және тиімді қолдану арқылы «Болон процессі» негізін қолданады.

ЖОО бітірушілерінің жалпы құзыреттілігі жалпы білім беру талабының, әлеуметтік-этикалық құзыреттілігіне,  экономикалық және ұйымдастырушылық басқару құзыреттілігіне, арнайы және басқа да құзыреттілігі негізінде қалыптасады.

Бағдарламаны - толықтай көру

Видеогалерея

Фотогалерея

Іздеу

Пайдалы сілтемелер