КЕЛІСІМ ШАРТ ҮЛГІСІ

КЕЛІСІМ ШАРТ ҮЛГІСІ(көшіріп алу)

 КЕЛІСІМ ШАРТ ҮЛГІСІ

Кәсіптік практиканы өткізуге арналған келісім шарт№ _______

Тараз қ. «____» _________20__ж.
Мемлекеттік лицензияның № 0064058 18 мамыр 2009 ж._______ негізінде әрекет етуші
    (құрылтайшы құжаттардың реквизиттері)
ф.ғ.д., профессор Ерболат Байұзақұлы Саурықовтың__________________ атынан,
(басшының немесе басқа өкілетті тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты)

бұдан әрі «білім беру ұйымы» деп аталатын
Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті              ____  бір жағынан,
(білім беру ұйымның атауы)

_____________________________________________________________ негізінде әрекет етуші
    (құрылтайшы құжаттардың реквизиттері)
__________________________________________________________________________ атынан,
(басшының немесе басқа өкілетті тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты)

бұдан әрі «кәсіпорын» деп аталатын _________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
                           (кәсіпорынның атауы)
екінші жағынан, және азамат(ша) ____________________________________________________
                      (тегi, аты, әкесiнiң аты)
_________________________________________________________________________________
бұдан әрі «білім алушы» деп аталатын үшінші жақтан Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаға сәйкес төмендегілер туралы осы шартты жасады:
1. КЕЛІСІМ ШАРТТЫҢ МӘНІ
1. Білім беру ұйымы 20___ жылы түскен ________________________________________
                                         (мамандықтың коды және атауы)
мамандығының (біліктіліктің) _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
                    (білім беру бағдарламаның атауы)
білім беру бағдарламасы бойынша білім алушының оқытуын жүзеге асырайды.
2. Кәсіпорын білім алушыны білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес кәсіптік практиканың базасымен қамтамасыз етеді.
3. Білім алушы өндірістік функциялар мен міндеттерді білікті орындауға мүмкіндік беретін негізгі және кәсіби құзыреттерді алу мақсатында білім беру бағдарламасын игереді.
2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
      4. Білім беру ұйымы өзіне мынадай міндеттемелер алады:
      1) күндізгі, сырттай___ оқу нысаны бойынша _________________________________________________________________________________
                                        (мамандықтың коды және атауы)
_________________________________________________________________________________
мамандық бойынша оқитын білім алушыны академиялық күнтізбеге сәйкес кәсіптік практиканы өту мақсатында кәсіпорынға жіберу;
2) білім алушыны осы Шартта белгіленген міндеттер мен жауапкершілікпен таныстыру;
3) кәсіптік практиканың бағдарламасын және өтудің күнтібелік кестесін кәсіпорынмен бірге әзірлеу және келісу;
4) кәсіпорынға кәсіптік практиканың басталуынан екі ай бұрын білім алушылардың санын көрсетіп, кәсіптік практиканың бағдарламасын, практикадан өтудің күнтізбелік кестесін ұсыну;
5) білім беру ұйымның тиісті мамандықтары бойынша оқытушылар арасынан практика жетекшілерін білім беру ұйымның басшысының бұйрығымен бекіту; 
6) кәсіпорынның қызметкерлері үшін міндетті болып табылатын еңбек тәртібін және ішкі тәртіп ережелерін білім алушымен сақталуын қамтамасыз ету;
7) білім беру бағдарламасы мен академиялық күнтізбеге сәйкес білім алушының кәсіптік практикасына мерзімді бақылау етіп, оның өтуін ұйымдастыру;
8) кәсіпорынның қызметкерлеріне білім алушылардың кәсіптік практикасын ұйымдастыруға және өткізуге әдістемелік көмек көрсету;
9) қажеттілік туындаған кезде кәсіпорынға білім алушының оқу жетістіктері туралы мәліметтер беру; 
10) жазатайым оқиғаларды, егер олар практиканы өту барысында білім алушының қатысуымен болған оқиғаларды тергеуге қатысу; 
11) білім беру ұйымы таратылған немесе білім беру қызметі тоқтатылған жағдайда кәсіпорынды хабардар ету және басқа білім беру ұйымында білім алуды жалғастыру үшін білім алушыны ауыстыру бойынша шаралар қабылдау;
12) тұрғылықты мекен-жайынан практика базасының алыс орналасуы кезінде білім алушыға қажетті тұрмыстық және басқа жағдайлар жасау мүмкіндігін қарастыру.
5. Білім беру ұйымы:
1) білім алушының өз еркімен оқытуды тоқтату, оқытудың қайта оқу курсына қалдырылған кезде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен беліленген тәртіпте оқудан шығарылғаны кезде бір жақты тәртіппен шартты бұзуға құқылы.
6. Кәсіпорын өзіне мынадай міндеттемелер алады:
1) білім алушыға жұмыс орнында қауіпсіз жұмыс жағдайын (қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау бойынша міндетті нұсқамалықты өткізу арқылы) қамтамасы ету және қажетті жағдайда білім алушының еңбектің қауіпсіз әдістеріне оқытуын жүргізу; 
2) тиісті қызметтің бос орны бар болғаны кезде иеленген мамандыққа сәйкес жұмысқа қабылдау үшін білім беру гранты негізінде оқыған түлектің кандидатурасын қарастыру; 
3) білім беру ұйымына академиялық күнтізбеге сәйкес білім алушының кәсіптік практикадан өтуі үшін жұмыс орындарын ұсыну;
4) осы шарттың ережелеріне сәйкес тиісті мамандықтардың кәсіптік практикаға жіберу бойынша білім алушыны қабылдау;
5) практиканың бағдарламасында қарастырылмаған және білім алушының мамандығына қатысы жоқ лауазымдарда білім алушыны пайдалануға жол бермеу;
6) бөлімшелерде (бөлімдерде, цехтерде, зертханаларда және сол сияқты) білім алушының кәсіптік практикасына жетекшілік ету үшін білікті мамандарды белгілеуін қамтамасыз ету;
7) білім алушының еңбек тәртібін және кәсіпорынның ішкі тәртіп ережелерін бұзғаны бойынша барлық оқиғалар туралы білім беру ұйымын хабардар ету;
8) білім алушының кәсіптік практиканың бағдарламасын толық игеру және оның жеке тапсырмаларды орындауы үшін қажетті болатын зертханаларды, кабинеттерді, шеберханаларды, кітапхананы, сызбаларды, техникалық және басқа құжаттарды пайдалану арқылы білім алушының кәсіптік практиканың бағдарламасын орындау мақсатында жұмыс орындарда қажетті жағдай жасау;
9) кәсіптік практика аяқталған соң білім алушының жұмысы туралы мінездеме беру және практикадан өту сапасын бағалау.
7. Кәсіпорын:
1) жаңа технологияларға және өндірістік процестің өзгерген жағдайларына сәйкес кәсіптік практиканың білім беру бағдарламасын әзірлеуге қатысу; 
2) кәсіпорынның қажеттеліктеріне сәйкес курстық және дипломдық жұмыстардың тақырыптарын ұсыну; 
3) білім алушылардың қорытынды аттестаттауына қатысу; 
4) білім алушылардың ағымдағы үлгерімі туралы ақпарат сұрастыру; 
5) білім беру ұйымынан жұмыс берушілердің болжалдарына сәйкес білім алушылардың сапалы оқытуын талап ету құқылы. 
8. Білім алушы өзіне мынадай міндеттемелер алады:
1) кәсіптік практика орнында кәсіпорынның қызметкерлері үшін міндетті болып табылатын еңбек тәртібін, ішкі тәртіп ережелерін, қауіпсіздік техника ережелерін және өндірістік тәртіптемесін сақтау; 
2) кәсіпорынның жабдықтарына, аспаптарына, құжаттарына және басқа мүлкіне ұқыпты қарау;
3) практика бағдарламасының талаптарын қатаң сақтау және орындау; 
4) практикадан өту үшін белгіленген уақытта кәсіпорынның қарауына келу; 
5) практикадан өту барысында және аяқтаған соң кәсіпорын туралы құпия ақпаратты жария етпеу.
9. Білім алушы: 
1) кәсіпорында бекітілген тәлімгердің келісімі бойынша қажетті құралдарды, жабдықтарды, аспаптарды және басқа өндірістік материалдарды пайдалану, кітапхана және оқу залдары базасында оқуға оқу-әдістемелік әдебиеттер қорына, зертханалық базасына, оқыту мақсатында компьютерлік және басқа техниканы пайдалануға қол жеткізуі мен пайдалануына;
2) кәсіптік практиканы өту барысында денсаулыққа зақым келген зиянның өтеуіне;
3) кәсіптік даярлығын аяқтаған соң және қорытынды аттестаттаудан сәтті өткен соң иеленген мамандық бойынша бос орынның болуы кезінде кәсіпорында жұмысты жалғастыруға құқылы.

3. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

10. Тараптар осы Шартта қарастырылған міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жауаптылыққа жүктеледі

4. ДАУЛАРДЫ ШЕШУДІҢ ТӘРТІБІ

11. Осы шартты орындау процесінде туындаған даулар мен келіспеушіліктерді өзара тиімді шешім қабылдау мақсатында тараптар тікелей өздері қарастырады.
12. Келіссөз, өзара тиімді шешім жолымен шешілмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.


5. ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ, ТАЛАПТАРЫН ӨЗГЕРТУ
ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ

13. Осы шарт оған тараптар қол қойған күнінен бастап күшіне енеді және толық орындалғанға дейін әрекет етеді.
14. Осы Шарттың ережелері тараптардың өзара жазбаша келісімі бойынша толықтырып өзгертілуі мүмкін.
15. Осы шарт мемлекеттік немесе орыс тілінде бірдей заң күшімен үш данада жасалады, бір данадан әрбір тарапқа беріледі.
16. Тараптардың заңды мекен-жайлары мен банктік реквизиттері:

Білім беру ұйымы:

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

080000, КазақстанРеспубликасы,

Тараз қаласы, Желтоксан к-сі, 69Б

РНН-211500236592

БИН - 080640010161

БИК –KCJBKZKX

ИИК – KZ098560000009539587

Кбе 17

«БанкЦентрКредит» АҚ

Тел.: 8 (7262) 501355

Факс: 8 (7262) 518312

Е-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             «______»__________________ж.

Ректор _________ Е.Б. Саурыков

М.О.

Жауапты тұлға өкілі :
__________________________

__________________________

__________________________
(толық тегі, аты, әкесінің аты)
__________________________

__________________________
(тұрғылықты мекен-жай,                   телефон)
___________________

(қолы)

Кәсіпорын:

______________________
       (кәсіпорынның, мекеменің, ұйымның және тағы басқа тауы)
______________________
______________________
         (заңды мекен-жайы)
______________________
       (БСН, БСК, Кбе, банк)
______________________
______________________
______________________
______________________
    (қала кодын көрсетіп байланыс   телефон, факс нөмірі)

Директор
______________________
______________________
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы)

М.О.