ХАБАРЛАНДЫРУ

 

 page 0001

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ТАРАЗ ИННОВАЦИЯЛЫҚ-ГУМАНИТАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Akparattik hat

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

             2019 жылы мамыр айының 17-18жұлдызы аралығында Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті «Жоғары кәсіптік білім беру үрдісі мен өзекті мәселелері»атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын Стамбул университеті (Стамбул қ.,Турция), Лейкхэд университеті (Орилия қ.,Канада), Экономика және қаржы институты (Бішкек қ.,Қыргызстан) және Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ –түрік университеті (Түркістан қ.,Қазақстан) бірлесе отырып өткізеді.

           Конференция жұмысы келесі бағыттар бойынша жүргізіледі:

 1. Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім берудің негізгі үрдістері
 2. ЖОО бітірушілерін жұмысқа орналастыру бағыт-бағдарлары
 3. Жас мамандарды өндіріске бейімдеудің әлеуметтік –психологиялық аспектілері
 4. Әлемдік ғылыми ақпаратқа қолжетімділік мүмкіндіктері
 5. Жас ғалым мамандарды әлеуметтік қорғаудың өзекті мәселелері

Конференция қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі.

Конференцияға қатысу үшін ұйымдастыру комитетіне келесі құжаттар тапсырылады:

 • баспа түрінде баяндаманың бір данасы, электрондық түрде баяндама мәтіні және файлдың аты мен автордың фамилиясы көрсетілуі тиіс
 • конференцияға қатысушының төлем туралы түбіртегі

Конференцияны ұйымдастыру жарнасы (1 мақала үшін) – 3500 теңге, магистранттар үшін 2000 теңге.

Материалдар 2019 жылы сәуір айының20жұлдызына дейін мына мекен-жайда қабылданады:

080000 Тараз қ., Сатпаев көшесі, 1«А», 3 блок, 2-қабат, 204 кабинет.

Жауапты: Мауленова Ғазиза Мұратбекқызы

Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ұялы телефон: +7 (777) 430 8778

Электронды поштаға жіберу барысында «Тақырып» бөлігінде «ТИГУ халықаралық конференциясына _______(автордың аты-жөні)

Конференция материалдары баспадан шығу үшін келесі талаптарға сәйкес болуы қажет:

 1. Баяндама мәтіні 5 парақтан аспауы және MS Word мәтіндік редакторында жазылған болуы керек;
 2. Шрифті: Tımes New Roman немесе Tımes New Roman KZ, кегль -12, жоларалық 1 интервал болуы керек;
 3. Парақтың параметрі: жоғарғы және төменгі – 20 мм, сол – 30 мм, оң – 15 мм, азат жол – 1 см;
 4. Сол жақ жоғары бұрышында міндетті түрде ӘӨЖ индексі қойылуы тиіс;
 5. Бір жолдан кейін ортасынан баяндама тақырыбы БАС ӘРІПТЕРМЕН (қою шрифтпен) жазылуы керек;
 6. Баяндама тақырыбы астына, бір жолдан кейін – парақ ортасында жай әріптермен автор (лар) - дың аты-жөні, тегі жазылуы керек (қою шрифтпен);
 7. Астына, жұмыс істейтін мекеменің толық аты, мекен жайы (қою шрифтпенкөрсетіледі;
 8. Аңдатпа мен кілтті сөздер (үш тілде) (шрифті: Times New Roman немесе Times New Roman KZ, кегль -9, жоларалық 1 интервал болуы керек);
 9. Бір интервалдан кейін мақала материалдары келтіріледі;
 10. Әдебиеттер тізімі еңбекте көрсетілу тәртібіне қарай мақаланың соңында жазылады. Сілтеме ретінде берілген мәтінде тік жақшаның ішінде әдебиеттер тізіміндегі нөміріне сәйкес нөмірмен көрсетіледі.

МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУ ҮЛГІСІ

ӘОЖ 338.82

ОҚУШЫЛАРДА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Құсаинов Самат Амангелдіұлы

Тараз инновациялық – гуманитарлық университеті

Аңдатпа. Мақалада негізгі құзырлар және экологиялық бiлiмнiң контекстiндегi оқушылардың экологиялық мәдениеттiң және санасының құрастыруы өзара байланысында қаралады. ...

         Кілтті сөздер:

мақала мәтіні. мақала мәтіні. мақала мәтіні [1, б.4-5 ]. ... мақала мәтіні. мақала мәтіні. мақала мәтіні. мақала мәтіні [2, б.10-14]. ... мақала мәтіні [3, б.10-17] ... мақала мәтіні.

Қолданылған әдебиеттер:

 1. Абе Осаму. Экологиялық білім қай кезде басталды ?, 1990. Т.35, № 12, б.21-27.
 2. Вернадскийдің ноосфера туралы оқытуы. Http://www.ecosystema.rU.
 3. Қазақстан Республикасының экологиялық білім беру тұжырымдамасы, Астана, 2002.

ТІРКЕУ ҮЛГІСІ

1. Аты-жөні, тегі, (толығымен)_____________________________________________

2. Ғылыми дәрежесі:______________________________________________________

3. Мекеме:______________________________________________________________

4. Қызметі: _____________________________________________________________

5. Автордың мекен-жайы:________________________________________________

6. Телефоны, факс, e-mail_________________________________________________

7. Баяндама тақырыбы:___________________________________________________

8. Секция атауы:_________________________________________________________

Реквизиттер:

Қазақстан Республикасы

Мекеменің аты «Тараз инновациялық – гуманитарлық университеті»

Тараз қ., Желтоқсан көшесі,69 «Б».

АО "Банк ЦентрКредит"
РНН-211500236592
БИН -080640010161
ИИК-KZ288562203101941039
БИК-KCJBKZKX

Кбе-17

 

Ұйымдастыру комитеті

 

 

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

TARAZ INNOVATIVE HUMANITARIAN UNIVERSITY

 Akparattik hat

 

 LETTER of INFORMATION

 

             Taraz Innovative Humanitarian University together with the Istanbul University (Istanbul, Turkey), the Lakehead University (Lakehead, Canada), the Institute of Economics and Finance (Bishkek, Kirghizstan) and the Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University (Turkistan, Kazakhstan) on May 17-18, 2019is conducting the international research and practical conference “Current issues and trends in higher professional education”

 

The work of the conference is conducted in the following areas:

 

 1. 1.Main trends in higher professional education in Kazakhstan
 2. Aims and ways of employment of university graduates
 3. Aspects of social and psychological adaptation of young professionals in the workplace
 4. Access possibilities to world scientific information (big data)
 5. Issues

Conference languages are – Kazakh, Russian and English.

                                                     

To be included in the conference program, it is necessary to submit to the organizing committee:

 • report in printed and electronic form, indicating the name of the file and the name of the author
 • payment receipt for the conference work participation.

The registration fee for participation in the conference (for 1 article) is 3500 tenge, for undergraduates - 2000 tenge.

Materials are accepted until April 20, 2019 at the address:

Taraz city, 1A Satpayev Str., block 3, 2-floor, office 204

Responsible person: Maulenova Gaziza Muratbekovna,

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

Mobile phone: +7 777 430 8778

When sending by e-mail in the "Subject" section of the e-mail, indicate: "To the international conference of TIHU from _______ (full name of the speaker)".

Conference materials for publication must meet the following requirements:

1. The text should be typed by the MS Word editor, no more than 5 pages;

2. The Tımes New Roman or Tımes New Roman KZ font, size of type - 12, single spacing;

3. Parameters of the pages: top and bottom - 20 mm, left - 30 mm, right - 15 mm, paragraph - 1 cm

4. In the upper left corner the UDC index is mandatory;

5. Leave a line - in the center write the title of the report in CAPITAL LETTERS (in BOLD)

6. Leave one spacing (blank line) under the name of the report - in the center write first name, patronymic and surname of the author (s) in lowercase letters(in bold);

7. Below write the full name of the institution where the work was done (in bold);

8. Annotation, keywords (Tımes New Roman or Tımes New Roman KZ font, size of type- 9, single spacing);

9. Leavespacing from the paragraph and write the report (article);

10. The list of literature is placed at the end of the text and is compiled in accordance with the order of works mentioning. References to the literature in the text are made in "square" brackets in the form of a number corresponding to the number of this work in the list of literature.

 

 

 

MODEL OF ARTICLE REGISTRATION

 

UDC 338.82

 THE FORMING OF PUPILS’ ECOLOGICAL CULTURE

 

Kussainov Samat Amangeldiyevich

 

Taraz Innovative Humanitarian University

ABSTRACT: In the article intercommunication of key competenses and forming of ecological culture and consciousness is examined students in

the context of ecological education. ...

KEY WORDS:

Text of the article. Text of the article. Text of the article.[1, p.4-5 ]. ...   Text of the article. Text of the article. Text of the article.[2, p.10-14]. ... Text of the article.[3, p.10-17] ... Text of the article.

The list of the used literature:

 1. Aba Osamu. «When did begin the ecological education?» 1990. 35, №12, 21-27
 2. «Education of Vernadski about the noosphere»
 3. «Concepts of ecological education of RK», Astana,

Registration form

1. Surname, name, middle name (in full) ____________________________________

2. Academic degree ______________________________________________________

3. Organization ________________________________________________________

4. Position _________________________________________________________

5. Office address ____________________________________________________

6. Phone, fax, e-mail ________________________________________________

7. Report title ___________________________________________________

8. Section __________

          All publications are given in the author's edition. Manuscripts will not be returned. The Editorial Board has the right to reject materials that do not meet the requirements.

Requisites:

Republic of Kazakhstan

Institution Taraz Innovative Humanitarian University

Taraz city, 69b Zheltoksan St.

JSC Bank CenterCredit»
TRN-211500236592
BIN -080640010161
IIC-KZ288562203101941039
BIC-KCJBKZKX

Beneficiary code-17

 

Organizing Committee

 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті стипендиялық бағдарлама бойынша Duo-Belgium/Wallonia/Brussels 2018 қосымшасы. толығырақ...

 

 

Индонезиядағы оқу магистратура бойынша

      Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті Қазақстан Республикасының Индонезия Республикасындағы Елшілігінің стипендиялық бағдарлама бойынша ұсынысы.
     Тіркеу 2018 жылдың 30 сәуіріне дейін www.knb.dikti.go.id сайтында ашық. Бағдарлама туралы қажетті ақпаратты www.knb.dikti.go.id сайтынан алуға болады.

Индонезиядағы оқу магистратура бойынша толығырақ...